Tietosuojaseloste

Glamour Academy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Päivitetty: 13.5.2018

  1. Rekisterinpitäjä

Glamour Academy

Y-tunnus 2348553-0, Tilkankatu 2, 00300 Helsinki

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Helen Jõgi, studioglamourinfo@gmail.com

  1. Rekisterin nimi

Glamour Academyn asiakasrekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitaminen, analysointi sekä markkinointi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on “Oikeutettu etu”. ​Tallennamme rekisteriimme yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittavat henkilön/asiakkaan itse itsestään antamat tiedot.

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä itsestään antamat tiedot.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille​.​ Verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden kautta lähetettävät tiedot eivät tallennu verkkosivujen palvelimelle, vaan tiedot ohjataan sähköpostijärjestelmään, josta tiedot kerätään ja tallennetaan manuaalisesti henkilötietorekisteriin. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palveluntarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Sähköisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat tarkkaan vartioidulla palvelimella. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Säilytämme asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavan ajan, kuitenkin enintään seitsemän vuoden ajan.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyydämme pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä.

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyydämme pyynnön esittäjää tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä.